Obchodné podmienky – MAZUMIS

Obchodné podmienky

PREHĽAD

Táto webová stránka je spravovaná spoločnosťou Mazumis,s.r.o.. Výrazy vyskytujúce sa na webovej stránke ako "my", "nami" a "naše" odkazujú na MAZUMIS. MAZUMIS ponúka túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto webovej stránke Vám užívateľom podmienené Vašou akceptáciou všetkých podmienok, termínov a pravidiel spomínaných v tomto dokumente.

Navštívením našej stránky a nakúpením u nás ste sa zapojili do našich služieb a súhlasíte, aby boli spravované nasledujúcimi podmienkami a pravidlami vrátane doplnkových podmienok a pravidiel dostupných pomocou hyperlinkov. Tieto podmienky a pravidlá platia pre všetkých užívateľov vrátane užívateľov, ktorí sú návštevníci stránky, dodávatelia, zákazníci, predajcovia a alebo prispievatelia obsahu.

Prosíme Vás o dôkladné prečítanie týchto podmienok a pravidiel predtým ako začnete využívať webovú stránku www.mazumis.com. Využívaním našej webovej stránky alebo jej častí sa zaväzujete dodržiavať naše podmienky a pravidlá. Pokiaľ nesúhlasíte s nami nastavenými podmienkami a pravidlami, nebudete môcť využívať našu webovú stránku, jej časti alebo služby, ktoré poskytujeme. Ak sú tieto podmienky a pravidlá vnímané ako ponuka, tak schválenie je vyslovene limitované na tieto podmienky a pravidlá poskytovania našich služieb.

Každé nové funkcie alebo nástroje pridané už na existujúcu webovú stránku spadajú tiež pod podmienky a pravidlá. Najnovšia verzia podmienok a pravidiel je Vám neustále k dispozícii v tejto sekcii webovej podstránky. Vyhradzujeme si právo na aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie akejkoľvek obsahovej časti našej webovej stránky. Zodpovednosť za sledovanie zmien na tejto stránke spadá na zákazníka.

Webová stránka www.mazumis.com je hostovaná na Shopify Inc. Shopify nám poskytuje online e-commerce platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby ďalej Vám našim zákazníkom.

SEKCIA 1 - PODMIENKY ONLINE OBCHODU

Odsúhlasením týchto podmienok a pravidiel, potvrdzujete že máte minimálny vek potrebný vo Vašej krajine, provincii alebo mieste trvalého bydliska a že ste dali svojim minoritným zástupcom právo používať túto webovú stránku.

Nie ste oprávnený používať naše produkty na ilegálne alebo neautorizované aktivity a taktiež nie ste oprávnený využívaním našich služieb porušiť zákon platný vo Vašej jurisdikcii (vrátane a nie limitovane na právo duševného vlastníctva a autorské právo).

Máte zakázané presúvanie počítačových červov, vírusov alebo kódov, ktoré majú deštruktívny charakter.

Narušením alebo porušením akýchkoľvek podmienok má za následok okamžité prerušenie Vašich nami poskytovaných služieb.

SEKCIA 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť poskytnutie našich služieb bez udania dôvodu komukoľvek a kedykoľvek.

Nakupujúci si je vedomý, že jeho obsah (vylučujúc číslo kreditnej karty a iné finančné informácie) môže byť nešifrovane prenášaný a súčasťou (a) prenosu cez niektoré siete a (b) podrobený zmenám pre vyhovenie a prispôsobenie sa niektorým technickým požiadavkám určitých sociálnych sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú vždy zašifrované pri presune resp. prenose cez sieť.

Užívateľ webovej stránky sa zaväzuje nereprodukovať, nekopírovať, nepredávať alebo nevyužiť akúkoľvek časť služieb, alebo ani použiť služby alebo prístup k službe alebo kontakt na webstránke, cez ktorú je služba poskytnutá, bez nášho výslovného písomného povolenia.

Nadpisy použité v tejto dohode o podmienkach a pravidlách sú použité pre zjednodušenie navigácie užívateľa a nelimitujú alebo iným spôsobom nemajú účinok na tieto podmienky a pravidlá.

SEKCIA 3 - SPRÁVNOSŤ, ÚPLNOSŤ a VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední za to, ak sú informácie dostupné na tejto webovej stránke nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Materiály a informácie na tejto stránke sú poskytnuté ako všeobecné informácie a nemali by byť dovolávané alebo použité ako jediný základný zdroj pre rozhodovanie bez následnej konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo včasnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoľahnutie sa na informácie na tejto stránke je na Vaše osobné riziko.

Táto webová stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie sú poskytnuté len pre Vašu informáciu a nepredvídajú budúci vývoj . Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu tejto webovej stránky kedykoľvek, ale nemáme povinnosť tento obsah alebo iné informácie aktualizovať. Užívateľ súhlasí, že je jeho povinnosťou monitorovať zmeny na tejto webovej stránke.

SEKCIA 4 - ZMENY SLUŽIEB A CIEN

Ceny na našej webovej stránke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť našu službu (alebo akúkoľvek časť alebo jej obsah) bez predošlého upozornenia. Nenesieme zodpovednosť voči Vám ani iným tretím stranám za úpravy, zmeny cien, pozastavenie alebo prerušenie našich služieb.

SEKCIA 5 - PRODUKT ALEBO SLUŽBA (AK EXISTUJE A JE PLATNÝ/PLATNÁ)

Niektoré produkty a služby môžu byť dostupné výhradne iba "online" cez túto webovú stránku. Tieto produkty a služby môžu mať limitované množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene iba podľa nášho Reklamačného poriadku. Urobili sme všetko pre to aby sme čo najkvalitnejšie znázornili farby a obrázky našich produktov, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke. Nemôžeme garantovať že Váš monitor alebo obrazovka zobrazí všetky farby presne a správne. Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní limitovať predaj našich produktov alebo služieb ktorejkoľvek osobe, geografickému regiónu alebo jurisdikcie. Môžeme toto právo využiť ku každému prípadu individuálne. Vyhradzujeme si právo limitovať množstvo ktoréhokoľvek produktu alebo služby ktorú poskytujeme. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predošlého upozornenia a na základe nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo na prerušenie predaja ktoréhokoľvek produktu a to kedykoľvek. Akákoľvek ponuka produktu alebo služby, ktorá bola na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná. Nezaručujeme že kvalita produktu, služby, informácii alebo iných materiálov Vami zakúpených alebo získaných budú spĺňať Vaše očakávania alebo že niektoré chyby v službách budú napravené resp. odstránené.

SEKCIA 6 - PRESNOSŤ ÚČTOVANIA A INFORMÁCIE O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo na odmietnutie akejkoľvek objednávky, ktorú ste u nás urobili. Máme právo podľa nášho uváženia, limitovať alebo zrušiť množstvo zakúpene na osobu, na jednu domácnosť alebo na jednu objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky urobené pod tým istým zákazníckym účtom, tou istou kreditnou kartou, alebo objednávky, ktoré používajú tú istú fakturačnú alebo doručovaciu adresu. Ak dôjde k stavu zmeny alebo zrušenia vašej objednávky, môžeme sa pokúsiť Vás o tomto stave informovať pomocou e-mailu, fakturačnej alebo doručovacej adresy, alebo pomocou telefónneho čísla poskytnutého v čase vytvorenia alebo zadania objednávky.

Vyhradzujeme si právo limitovať alebo zakázať objednávky, ktoré boli podľa nášho vlastného uváženia zadané dílermi, predajcami alebo distribútormi.

Užívatelia súhlasia s tým, že poskytnú pravé, presné a kompletné informácie pri objednávkach a informácie o účte pri všetkých objednávkach. Zaväzujete sa promptne obnoviť Váš účet a ostatné informácie ako emailová adresa, číslo kreditnej karty a dátum expirácie aby nám bolo umožnené dokončiť Vaše transakcie a kontaktovať Vás podľa resp. v prípade potreby.

Pre viac informácii si prosím prečítajte našu reklamačnú politiku.

SEKCIA 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Môžeme Vám poskytnúť prístup k používaniu aplikácii tretích strán, ktoré ale nemonitorujeme, nemáme nad nimi žiadnu kontrolu a ani prístup. Beriete na vedomie a súhlasíte, že poskytujeme prístup k týmto aplikáciám v takej "podobe akej sú" a v "podobe akej sú prístupné" bez žiadnej záruky, zastupovania alebo akýchkoľvek podmienok a bez inej podpory. Neberieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo vzťahujúcu sa na Vaše použitie týchto aplikácii tretích strán.

Akékoľvek vami využívané aplikácie tretích strán ponúkané na našej webovej stránke sú na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste si byť istý, že ste sa oboznámili s a odsúhlasili podmienky, za ktorých sú tieto aplikácie tretích strán poskytnuté a prístupné.

Je možné že v budúcnosti poskytneme na našej webovej stránke nové služby a funkcie (vrátane spustenia nových nástrojov a aktivity). Na tieto nové funkcie a/alebo služby sa taktiež vzťahujú tieto "podmienky a pravidlá služieb".

SEKCIA 8 - LINKY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné cez našu službu môžu obsahovať materiály tretích strán. "Linky"/odkazy tretích strán na tejto webovej stránke Vás môžu presmerovať na iné webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami spojené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo vyhodnocovanie obsahu alebo jeho presnosti nezaručujeme a neberieme akúkoľvek zodpovednosť za materiály a webové stránky tretích strán a ani za ich iné materiály, produkty alebo služby.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škodu, ujmu alebo odškodnenie spojené s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo inej transakcie vytvorenej v spojení s webovou stránkou tretej strany. Prosíme Vás o dôkladné preskúmanie podmienok, pravidiel a zvyklostí týchto webových stránok tretích strán a uistite sa, že im chápete a rozumiete predtým ako budete vykonávať akékoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, záležitosti a otázky vzťahujúce sa na produkty tretích strán by mali byť smerované na tieto tretie strany.

SEKCIA 9 - KOMENTY UŽÍVATELA, VÄZBA A OSTATNÉ NÁVRHY A PODANIA

Ak ste nám na základe našej žiadosti poslali určité špecifické návrhy alebo podania (napríklad prihlásenie do súťaže) alebo bez našej žiadosti ste nám poslali kreatívne idey, podnety, návrhy, plány alebo iné materiály či už online, cez e-mail, poštou alebo inou cestou, súhlasíte s tým že môžeme kedykoľvek, bez akýchkoľvek obmedzení editovať, kopírovať, publikovať, rozširovať, prekladať a iným spôsobom používať ktorékoľvek médium alebo koment (pripomienku), ktorú ste nám odovzdali. Nie sme a ani by sme nemali byť nijakým spôsobom zaviazaní (1) udržiavať akékoľvek pripomienky dôverne (2) zaplatiť náhradu za prípadné pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť sledovať, meniť alebo odstrániť obsah, ktorý sme podľa vlastného uváženia určili za nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, ohováračský, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo narušujúci duševné vlastníctvo alebo tieto podmienky a pravidlá. Vy ako užívateľ / užívatelia súhlasíte s tým, že Vaše pripomienky a komenty nebudú narúšať žiadne práva tretích strán vrátane autorské právo, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že Vaše pripomienky a komenty nebudú obsahovať hanlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály alebo obsahovať počítačové vírusy alebo iný "malware", ktoré / ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie našej služby alebo webových stránok s ňou spojených. Nesmiete používať falošné emailové adresy za účelom predstierania, že ste niekto iný alebo iným spôsobom zavádzať (klamať) nás alebo tretie strany ohľadne pôvodu ktorejkoľvek pripomienky alebo komentu. Užívateľ / užívatelia je / sú plne zodpovední za pripomienky a komenty, ktoré vytvorili a taktiež sú plne zodpovední za ich presnosť.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za pripomienky a komenty zdieľané Vami alebo inými tretími stranami.

SEKCIA 10 - OSOBNÉ INFORMÁCIE

Odoslanie osobných informácií prostredníctvom nášho obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany súkromia a osobných údajov. Zobraziť naše zásady ochrany osobných údajov.

SEKCIA 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A VYNECHANIE VECI

Príležitostne sa môže na našej webovej stránke alebo v našej Službe vyskytnúť informácia, ktorá obsahuje typografickú chybu, nepresnosť alebo bola vynechaná ktorá sa môže týkať opisu produktu, ceny, propagácie, ponuky, ceny poštovného, času doručenia a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo na opravu akýchkoľvek chýb, nepresností alebo vynechaných informácií a zmenu alebo doplnenie informácii alebo zrušenie objednávky, ak akékoľvek informácie v Službe alebo na webovej stránke s ňou spojenou boli nepresné a to kedykoľvek bez predošlého upozornenia (vrátane aj situácie, ak bola Vaša objednávka už podaná).

Nezaväzujeme sa aktualizovať, zmeniť alebo spresniť informácie v našej Službe alebo na s ňou spojených webových stránkach a to vrátane informácii o cenách okrem tých, ktoré vyžaduje zákon.

Nie sme zaviazaní na vykonávanie žiadnej špeciálnej aktualizácie alebo stanovenia aktualizačného dátumu v súvislosti so Službou alebo s ňou spojených webových stránok a ich zmien a aktualizácii.

SEKCIA 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem ďalších zákazov, ktoré sú uvedené v Podmienkach Služby, má užívateľ taktiež zakázané využívať webovú stránku a jej obsah na: (a) akékoľvek nezákonné účely; (b) zavádzať ostatných na vykonanie alebo účasť na akejkoľvek nezákonnej činnosti; (c) porušiť akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony, alebo miestne vyhlášky; (d) zasahovať alebo porušujú naše právo duševného vlastníctva alebo právo duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovanie, zneužívanie, urážky, ublíženie, ohováranie, znevažovanie, zastrašovanie, alebo diskrimináciu na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) predloženie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácii; (g) nahrávanie alebo prenášanie vírusov alebo akýkoľvek iných typov škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude mať vplyv na funkčnosť alebo prevádzku služby alebo akékoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok, alebo na internete; (h) zbieranie alebo sledovanie osobných údajov druhých osôb / subjektov; (i) na "spam", "phishing", "pharm", "pretext", "spider", "crawl" alebo "scape"; (j) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) narušiť alebo obísť funkcie zabezpečenia služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky, iných webových stránok, alebo na internete. Vyhradzujeme si právo ukončiť Vaše využívanie služby alebo spriaznenej internetovej stránky pre porušenie niektorého zo zakázaných spôsobov použitia.

SEKCIA 13 - VYLÚČENIE ZÁRUKY; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Negarantujeme, netvrdíme a nezaručujeme, že Vaše využívanie našich služieb bude neprerušené, včasné, bezpečné či bezchybné. Nezaručujeme že výsledky, ktoré môžu byť získané z používania služby budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte, že s času na čas môžeme prerušiť našu Službu na neurčitý čas alebo odstrániť našu službu a to kedykoľvek bez predošlého upozornenia. Výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie alebo neschopnosť používať našu službu je na Vaše vlastné riziko.

Služba a všetky produkty a služby vám doručené prostredníctvom Služby sú (pokiaľ nie sú nami výslovne uvedené) poskytnuté "tak ako sú" a "k dispozícii" pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, buď výslovne alebo implicitne stanovený, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, obchodnej kvality, vhodnosti pre konkrétny účel, trvanlivosť, názvu a bez neporušenia.

V žiadnom prípade by nemal byť MAZUMIS, naši riaditelia, konatelia, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo licenčný subdodávateľ zodpovedný za prípadné zranenia, straty, pohľadávky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu, a vrátane bez obmedzenia za ušlý zisk, stratu príjmov, stratu úspor, stratu dát, náklady na výmenu, alebo akékoľvek podobné škody, či už na základe zmluvy, prečinu deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z Vášho konania používaním niektorej služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných prostredníctvom služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku akokoľvek vzťahujúcemu sa k Vášmu používaniu služby alebo akéhokoľvek výrobku, vrátane, ale nielen na prípadné chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku využívania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zdieľaného, prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade oznámenia takejto možnosti. Vzhľadom na to, že niektoré štáty alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v týchto štátoch alebo jurisdikciách, bude naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom

SEKCIA 14 - NÁHRADA ŠKODY

Súhlasíte s odškodnením, chránením a bránením MAZUMIS a našej materskej, dcérskej spoločnosti, pridružených spoločností, partnerov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencovaných subdodávateľov, poskytovateľov služieb, dodávateľov, stážistov a zamestnancov a chránením pred akýmikoľvek nárokmi na vrátane primeraných poplatkov za právne služby, spôsobené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z Vášho porušenia týchto podmienok poskytovania služby alebo dokumentov, ktoré zahŕňajú, alebo Vášho porušenia zákona alebo práv tretej strany.

SEKCIA 15 - ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto podmienok služby sú považované za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, takéto ustanovenie by napriek tomu mali byť vynútiteľné v plnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, a nevykonateľná časť bude považovaná za oddeliteľnú od týchto Podmienok služby, toto rozhodnutie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek iných zvyšných ustanovení.

SEKCIA 16 - UKONČENIE

Povinnosti a záväzky strán vzniknuté pred dátumom ukončenia zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody pre všetky účely. Tieto zmluvné podmienky sú účinné kým nie sú ukončené Vami alebo nami. Tieto podmienky služby môžete ukončiť kedykoľvek tým, že nás upozorníte, že už nechcete využívať naše služby, alebo ak prestanete používať našu / naše stránky.

Ak sa Vám podľa nášho úsudku nepodarí konať, alebo máme podozrenie, že ste zlyhali v súlade s akýmikoľvek pravidlami alebo ustanoveniami týchto podmienok služby, máme právo ukončiť túto zmluvu kedykoľvek bez predošlého upozornenia a budete aj naďalej zodpovedný za celú dlžnú sumu a to vrátane dátumu ukončenia; a / alebo podľa toho Vám môžeme odoprieť prístup k našim službám (alebo jeho časti).

SEKCIA 17 - CELÁ DOHODA

Náš neúspech vykonávať alebo vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto podmienok služby nezakladá dôvod pre zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto podmienky služby a všetky postupy alebo prevádzkové pravidlá nami uverejnené na tejto stránke alebo vo vzťahu k službe predstavuje úplnú dohodu a porozumenie medzi nami a Vami a riadi Vaše používanie služby, nahrádza všetky predchádzajúce, súčasné a súbežné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi Vami a nami (vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek predchádzajúcej verzie podmienok služby).

Prípadné nejasnosti vo výklade týchto podmienok služby nesmú byť považované za ťarchu na strane, ktorá tieto podmienky služby pripravila.

SEKCIA 18 - ROZHODUJÚCE PRÁVO

Tieto podmienky služby a všetky osobitné dohody, ktorými Vám poskytujeme služby sa riadia a budú vykladané v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky. V prípade sporu budú rozhodovať Slovenské súdy. Avšak, MAZUMIS je prístupný vždy nájsť priateľské riešenie pred prijatím právnych krokov.

SEKCIA 19 - ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

Najaktuálnejšiu verziu Podmienok služby môžete kedykoľvek skontrolovať na tejto stránke

Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto podmienok služby uverejnením aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou kontrolovať našu webovú stránku pravidelne kvôli prípadným zmenám. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej stránke alebo Službe po vyslaní prípadných zmien týchto podmienok služby predstavuje súhlas s týmito zmenami.

SEKCIA 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky ohľadom podmienok služby môžete posielať na mazumis@mazumis.com.