REKLAMÁCIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – MAZUMIS

DORUČENIE A VRÁTENIE TOVARU & ODSTÚPENIE OD ZMULVY

Mazumis, s.r.o.

 

Vrátenie a reklamácia:

Ak chcete vrátiť alebo reklamovať tovar, zašlite danú položku aj s vyplnením prislušným formulárom (viď. nižšie) na adresu: 

Mazumis, s.r.o.,

Rustaveliho 10/A

831 06 Bratislava, 

Slovenská republika

0904 303 444

CENY ZA PREPRAVU:

GLS KURIÉR

Slovensko: Kuriér GLS - 5.00,-€

Česká rep.: Kuriér GLS - 8.00,-€

Európa: Kuriér GLS - od 12.00,-€ do 18.00,-€

USA + CANADA + ASIA + AUSTRALIA: Kuriér GLS - od 14.00,-€ do 45.00,-€

Zvyšok sveta: Kuriér GLS - od 14.00,-€ do 45.00,-€

 

PACKETA.SK

Slovensko: 

Packeta - výdajné miesto 0kg–5kg
€4.00 EUR
Packeta - výdajné miesto 5kg–10kg
€6.00 EUR

 

ZÁSILKOVNA.CZ

Česká rep.:

Zásilkovna.cz 0kg–5kg
€5.00 EUR
Zásilkovna.cz 5kg–10kg
€7.00 EUR


ČAS DODANIA OBJEDNÁVKY OD OBJEDNANIA

SLOVAKIA + CZECH REPUBLIC 2 - 4 dni
EUROPE 5 - 10 dni
USA + CANADA 10 - 14 dni
ASIA + AUSTRALIA + REST OF WORLD 14 - 21 dni

 

Predobjednávky: čas výroby cca 10-21 dní od objednania

Položky objednané kupujúcim budú doručené na adresu uvedenú kupujúcim na validačnej stránke pre svoju objednávku spolu s dodacím listom. Kupujúci má možnosť nechať si objednávku doručiť na inú adresu, ako je jeho adresa. Objednávka nebude poistená v prípade zavinenia cudzích okolností, dopravného štrajku alebo štrajku poštových služieb. 

REKLAMAČNÉ PODMIENKY:

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok je:

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho, 
a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. 
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy musí reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka. 
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa 
a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa 
v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. 
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. 
5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  1. a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 
7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. 
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). 
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie 
o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu 
s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. 
13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Pre tlač:

 

Ak chcete reklamovať  tovar, zašlite danú položku aj s vyplnením reklamačným formulárom na adresu: 

Mazumis, s.r.o., Rustaveliho 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

V danom prípade ste zodpovednou osobou za zaplatenie nákladov na dopravu spojenou s vrátením tovaru. Náklady na dopravu sú nevratné. Ak dostanete refundáciu za vrátený tovar, suma za náklady spojené s vrátením tovaru Vám budú odpočítané z Vašej refundácie. V závislosti od miesta, kde žijete sa doba pri zásielke vymieňaného tovaru môže líšiť. Ak posielate položku nad 50 EUR, mali by ste zvážiť použitie prepravnej služby s možnosťou sledovania tovaru alebo priplatenie si za poistenie zásielky. Negarantujeme Vám, že nám zasielaný tovar dorazí.  

Odstúpenie od zmluvy

 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúci jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia objednávky!

Upozornenie: 
Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni) Mazumis je to náš Showroom & Ateliér na Račianskej 66, 83102 Bratislava. Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

 Ak chcete tovar veáriť, zašlite danú položku aj s vyplnením formulárom na adresu: 

Mazumis, s.r.o., Rustaveliho 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

Pozor! Dopravu si zákazník hradí sám!

Pre tlač:

 Kedy nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy?

Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 uvádza niekoľko prípadov, kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Medzi tieto prípady patrí aj objednávka, pri ktorej ide o:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru/custom/custom made alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Tovar vyrobený na mieru (Custom/Custom made)

Ide o taký tovar, ktorý vyrábate vyslovene podľa požiadavky zákazníka. Môže ísť napríklad o zákazkové šitie tohto druhu:

  1. Na základe objednávky pri tovare, ktorý nie je skladom, ani vyžiadaná veľkosť nie je dostupná skladom. Toto zákazkové šitie je zhotovované na základe všeobecnej veľkostnej tabuľky pre veľkosti EU. Čiže ide o zákazkové šitie nad rámec skladových zásob. 
  2. O šitie kde šijeme presne podľa zadaných centimetrov zákazníka, meníme dĺžku, farbu, strih, či drobný dizajn líšiaci sa od originálu (stuha, výšivka, typ látky, gombíky a ostatný podružný materiál)a pod.

Na dodržiavanie podmienok dohliada a na alternatívne riešenie sporov je príslušný:

Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie 

Ochrana osobných údajov

ČASŤ 1.
Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej spoločnosti a odosielaním prostredníctvom kurieskej spoločnosti. Správcom osobných údajov je spoločnosť Mazumis s.r.o. IČO 48259764; DIČ 2120138581; Sídlo Veltlínska 12279/10, 831 02
Spoločnosť Mazumis s.r.o. spracúva na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Mazumis s.r.o. nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresu, IP adresa zákazníka.
ČASŤ 2.
Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

ČASŤ 3.
Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Mazumis s.r.o.Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPríjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ GSL - SK, s.r.o. IČO 48131482, Sídlo Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:- na prístup k osobným údajom- na opravu osobných údajov- na obmedzenie spracovania osobných údajov- na výmaz osobných údajov- na prenositeľnosť osobných údajov- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajovAk sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.
ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

 

Na ochranu osobných údajov kladieme dôraz.

ČASŤ 4 - NÁKUP (SHOPIFY)
Náš obchod je hostiteľom Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodovania online, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje sa ukladajú prostredníctvom úložiska údajov, databáz a všeobecnej aplikácie Shopify. Uložia vaše údaje na zabezpečenom serveri za bránou firewall.
Platba:
Ak si pre dokončenie nákupu zvolíte bránu s priamymi platbami, Shopify uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je šifrovaná prostredníctvom štandardu zabezpečenia údajov platobných kariet (PCI-DSS). Údaje o vašich nákupných transakciách sa ukladajú iba dovtedy, kým je to potrebné na dokončenie vašej nákupnej transakcie. Po dokončení sa vaše informácie o nákupných transakciách odstránia. Všetky brány priamych platieb dodržiavajú štandardy stanovené organizáciou PCI-DSS, ktoré riadi Rada bezpečnostných štandardov PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečné spracovanie informácií o kreditných kartách v našom obchode a jeho poskytovateľoch služieb. Viac informácií nájdete v zmluvných podmienkach služby Shopify (http://www.shopify.com/legal/terms) alebo vo vyhlásení o ochrane osobných údajov (http://www.shopify.com/legal/privacy).
ČASŤ 5. - SLUŽBY TRETÍCH STRÁN
Všeobecne platí, že poskytovatelia tretích strán, ktorí používame, zhromažďujú, používajú a zverejňujú vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby im umožnili vykonávať služby, ktoré nám poskytujú. Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, napríklad platobné brány a ďalší spracovatelia platobných transakcií, však majú vlastné zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s informáciami, ktoré im musíme poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom. V prípade týchto poskytovateľov vám odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili spôsob, akým budú títo poskytovatelia zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.
Nezabudnite najmä, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať v zariadeniach alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa teda rozhodnete pre transakciu, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, môžu sa na vaše informácie vzťahovať zákony jurisdikcie, v ktorej sa poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú. Napríklad, ak sa nachádzate v Kanade a vaša transakcia je spracovaná platobnou bránou umiestnenou v Spojených štátoch, vaše osobné údaje použité pri dokončení tejto transakcie môžu byť predmetom zverejnenia podľa právnych predpisov Spojených štátov vrátane zákona o patriotoch. Keď opustíte web nášho obchodu alebo budete presmerovaný na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani zmluvné podmienky nášho webu.
Odkazy
Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás nasmerovať preč z našich stránok. Nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

ČASŤ 6. - BEZPEČNOSŤ

Aby sme chránili vaše osobné informácie, prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy odvetvia, aby sme zaistili, že sa neprimerane nestratia, nezneužijú, nezískajú, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia. Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, tieto informácie sa zašifrujú pomocou technológie bezpečnej vrstvy soketu (SSL) a uložia sa so šifrovaním AES-256. Aj keď žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické úložisko nie je stopercentne bezpečný, riadime sa všetkými požiadavkami PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy.

ČASŤ 7. - COOKIES
Tu je zoznam súborov cookie, ktoré používame. Uviedli sme ich tu, aby ste si mohli vybrať, či chcete alebo nechcete povoliť cookies.

 

_session_id, jedinečný token, sessional, umožňuje službe Shopify ukladať informácie o vašej relácii (sprostredkovateľ, vstupná stránka atď.).

_shopify_visit, žiadne dáta nie sú k dispozícii, trvalé 30 minút od poslednej návštevy. Používa sa na sledovanie interných štatistík poskytovateľa webových stránok na zaznamenanie počtu návštev

_shopify_uniq, nedrží sa žiadne údaje, vyprší o polnoci (vzhľadom na návštevníka) nasledujúceho dňa, Počíta sa počet návštev jedného obchodu jedným zákazníkom.

košík, jedinečný token, pretrvávajúci 2 týždne, ukladá informácie o obsahu košíka.

_secure_session_id, jedinečný token, sessional

storefront_digest, jedinečný token, neurčitý Ak má obchod heslo, určuje sa, či má aktuálny návštevník prístup.

 

 

ČASŤ 8. - VEK NA SÚHLAS
Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste vo svojom štáte alebo provincii bydliska aspoň vo veku plnoletosti, alebo že ste vo vašom štáte alebo v provincii pobytu plnoletý a že ste nám dali súhlas s povolením ktorejkoľvek z vašich maloletých závislých osôb, aby mohli používať túto stránku.

ČASŤ 9. - ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich často kontrolujte. Zmeny a vysvetlenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich uverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme významné zmeny, upozorníme vás tu, že bolo aktualizované, aby ste si boli vedomí

 

Complaint conditions
an integral part of the general business conditions

1. Advertising can only goods that were purchased only from the seller
and which is the property of the buyer.
2. In case the ownership rights still has not passed from the seller to the buyer, the buyer in accordance with applicable legislation must equip complaint to the payment in full in accordance with § 151 of the Civil Code.
3. If the buyer is a consumer (a natural person who is not acting within the scope of his business, profession or employment) for all goods offered are warranted for a period of 24 months, unless otherwise stated in the product and proceed in accordance with the Act on the Protection consumer
and the Civil Code. If the buyer is not a consumer, the procedure
under the provisions of the Commercial Code and the warranty period is one year. The warranty period starts on the day of receipt of goods from the shipping company or directly from the seller if the buyer takes over the goods in person on the day of its receipt.
4. The buyer is obliged to apply the complaint without delay by the seller as soon as the discovery of the defect.
5. Liability for defects shall not apply to the defects caused by the use of the following:

a) the defect was caused by mechanical damage to the product caused by the buyer,

b) mishandling, means other than was

indicated in the instructions for use.

c) use of the Product in conditions that do not correspond to their

humidity, chemical and mechanical effects of the natural environment

goods

d) failure to care and maintenance of goods

e) damage to the goods to excessive load.

f) use in violation of the conditions specified in the documentation.

general principles, technical standards and safety

regulations or other breach of warranty.6. from liability for defects are also excluded defects arising from the natural disaster.
7. Liability for defects and also otherwise than under the normal wear and tear of goods (or part thereof) resulting from the use of goods. Shorter product life can not be considered a fault and you can not complain.
8. Merchandise must be sent to our address below but not on delivery or personally bring to the contact address. Products need to be wrapped, during transportation to avoid damage to the product and recommend goods sent by registered or as insured items. The goods must be accompanied by a copy of proof of purchase (invoice) and recommended to attach the filled claim form. The complaint should be sent exclusively in writing (by mail) or in person (not via e-mail).
9. The Seller shall acknowledge receipt of the complaint and issue a receipt to the buyer
the application claims the goods in an appropriate form. The date of the claim shall be the date of its delivery to the seller. If you can not deliver confirmation immediately, it must be delivered without delay, at the latest together
with proof of settlement of the claim. Confirmation of settlement of the claim will be sent in writing.

10. The seller is required to determine how to handle it immediately, in complicated cases within 3 days from the date of the claim. In justified cases, especially if it requires complex technical assessment of goods within 30 days from the date of the claim. After determining the method of complaint Seller shall settle the claim immediately, in appropriate cases a complaint can equip later. Complaint shall not be longer than 30 days from the date of the claim. After the 30-day deadline for settlement of the claim the buyer has the right to withdraw from the contract and will be refunded the full amount for the goods or has a right to exchange the goods for new.
11.Remedies To claim and Return/Refund policy

a) with a removable defect, the buyer has the right to have it removed

free, proper and timely manner. The method of removing defects decides seller. The buyer may be required instead of repairing the defect (repair) replace any defective things as sound, if the team does not result in unreasonable costs to the seller with respect to the price of goods or severity of errors,

b) upon the occurrence of irreparable error that prevents the proper use of things for the purpose, the buyer is entitled either to exchange things or to withdraw from the contract (money back).

c) the claim is deemed to be equipped, if ends complaint procedure handing claimed goods, the exchange or refund the purchase price, a written challenge to the assumption of compliance or justified rejection.

12. undamaged goods, respectively. integrity of the container (as directed in taking the goods) should be checked when receiving the goods, as goods in transit may be damaged, we recommend buyers unpack the goods and view it in the presence of the carrier. Your signature courier, you are representing that the packaging is intact.
13. The complaint conditions are an integral part of the general business conditions, and the seller reserves the right to change them at any time without prior notification the buyer.
 

PRIVACY STATEMENT

SECTION 1 - WHAT DO WE DO WITH YOUR INFORMATION?
When you purchase something from our store, as part of the buying and selling process, we collect the personal information you give us such as your name, address and email address. When you browse our store, we also automatically receive your computer’s internet protocol (IP) address in order to provide us with information that helps us learn about your browser and operating system. Email marketing: With your permission, we may send you emails about our store, new products and other updates.
SECTION 2 - CONSENT
How do you get my consent?
When you provide us with personal information to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange for a delivery or return a purchase, we imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only. If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent, or provide you with an opportunity to say no.

How do I withdraw my consent?
If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at mazumis@mazumis.com or mailing us at:
Mazumis, s.r.o. - Veltlínska 10, 831 02 Bratislava, Slovakia.
Keep in mind that we are not selling, renting or presenting your personal data to any third party. You can access, modify, or delete your personal data any time by contacting us at mazumis@mazumis.com
Processing of personal data without the consent of the person concerned electronic order.
TOBAT hereby notifies the purchaser that, § 10 par. Article 3 (b) of the TOBAT Personal Data Protection Act, the operator will process the personal data of the purchaser without his consent for the entire duration of the account of the data subject in the process of concluding a contract through an electronic order system, as the processing of the buyer's personal data will be performed by TOBAT in pre-contractual relations with the buyer and the processing of personal buyer's data is necessary for performance of a contract in which the buyer acts as one of the parties. Buyer will be prompted to send the order by ticking the box before sending the order and confirming that TOBAT has communicated to him in a sufficient, comprehensible and unmistakable manner all facts in accordance with the Section 15 of the Personal Data Protection Act located on the website.
SECTION 3 - DISCLOSURE
We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service.
SECTION 4 - SHOPIFY
Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you. Your data is stored through Shopify’s data storage, databases and the general Shopify application. They store your data on a secure server behind a firewall.

Payment:
If you choose a direct payment gateway to complete your purchase, then Shopify stores your credit card data. It is encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction. After that is complete, your purchase transaction information is deleted. All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers. For more insight, you may also want to read Shopify’s Terms of Service (http://www.shopify.com/legal/terms) or Privacy Statement (http://www.shopify.com/legal/privacy).
SECTION 5 - THIRD-PARTY SERVICES
In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us. However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions. For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.
In particular, remember that certain providers may be located in or have facilities that are located a different jurisdiction than either you or us. So if you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located. As an example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway located in the United States, then your personal information used in completing that transaction may be subject to disclosure under United States legislation, including the Patriot Act. Once you leave our store’s website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website’s Terms of Service.

Links
When you click on links on our store, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.
SECTION 6 - SECURITY
To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed. If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption. Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.
SECTION 7 - COOKIES
Here is a list of cookies that we use. We’ve listed them here so you that you can choose if you want to opt-out of cookies or not.
_session_id, unique token, sessional, Allows Shopify to store information about your session (referrer, landing page, etc).
_shopify_visit, no data held, Persistent for 30 minutes from the last visit, Used by our website provider’s internal stats tracker to record the number of visits
_shopify_uniq, no data held, expires midnight (relative to the visitor) of the next day, Counts the number of visits to a store by a single customer.
cart, unique token, persistent for 2 weeks, Stores information about the contents of your cart.
_secure_session_id, unique token, sessional
storefront_digest, unique token, indefinite If the shop has a password, this is used to determine if the current visitor has access.
SECTION 8 - AGE OF CONSENT
By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
SECTION 9 - CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY
We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it. If our store is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.
QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION
If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at mazumis@mazumis.com or by mail at

Mazumis, s.r.o.
[Re: Privacy Compliance Officer]
Veltlínska 10,  Bratislava 831 02, Slovakia