REKLAMÁCIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – MAZUMIS

REKLAMÁCIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Mazumis, s.r.o.

Veltlínska 10, 83102 Bratislava, Slovenská republika

PREPRAVA

V súčasnosti ponúkame jeden druh doručovacej služby, na ktorú sa vzťahujú miestne poplatky. Ceny za dodanie sú uvedené v tabuľke č. 1, viď nižšie. Čas dodania závisí od miesta, pozri tabuľku č. 2, počítajúc od nasledujúceho dňa, od kedy bola objednávka potvrdená kupujúcim. Je špecifikované, že objednávky vykonané na webovej stránke www.MAZUMIS.com v piatok, sobotu alebo nedeľu budú spracované nasledujúci pondelok. Odhadovaný čas dodania podlieha individuálnemu posúdeniu. MAZUMIS bude informovať klienta o predpokladanom čase dodania v závislosti od cieľa prostredníctvom e-mailu.

CENY ZA PREPRAVU

Slovensko: Kuriér GLS - 5.00,-€

Česká rep.: Kuriér GLS - 8.00,-€

Európa: Kuriér GLS - od 12.00,-€ do 18.00,-€

USA + CANADA + ASIA + AUSTRALIA: Kuriér GLS - od 14.00,-€ do 45.00,-€

Zvyšok sveta: Kuriér GLS - od 14.00,-€ do 45.00,-€


ČAS DODANIA OBJEDNÁVKY OD OBJEDNANIA

SLOVAKIA + CZECH REPUBLIC1 - 3 dni
EUROPE3 - 5 dni
USA + CANADA5 - 7 dni
ASIA + AUSTRALIA + REST OF WORLD10 - 14 dni

 Predobjednávky: čas výroby cca 10-14 dní od objednania

Položky objednané kupujúcim budú doručené na adresu uvedenú kupujúcim na validačnej stránke pre svoju objednávku spolu s dodacím listom. Kupujúci má možnosť nechať si objednávku doručiť na inú adresu, ako je jeho adresa. Objednávka nebude poistená v prípade zavinenia cudzích okolností, dopravného štrajku alebo štrajku poštových služieb.

Ak je zakupený tovar evidovaný ako: predobjendávka, tovar bude doručovaný do 10 pracovných dní od objednania. 

Reklamačné podmienky

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok je:

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho
a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy musí reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa
a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa
v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako boluvedený v návode na používanie,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie
o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu
s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Pre tlač:

Ak chcete reklamovať  tovar, zašlite danú položku aj s vyplnením reklamačným formulárom na adresu: 

Mazumis, s.r.o., Mgr. Michaela Senáši, Račianska 66, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

V danom prípade ste zodpovednou osobou za zaplatenie nákladov na dopravu spojenou s vrátením tovaru. Náklady na dopravu sú nevratné. Ak dostanete refundáciu za vrátený tovar, suma za náklady spojené s vrátením tovaru Vám budú odpočítané z Vašej refundácie. V závislosti od miesta, kde žijete sa doba pri zásielke vymieňaného tovaru môže líšiť. Ak posielate položku nad 50 EUR, mali by ste zvážiť použitie prepravnej služby s možnosťou sledovania tovaru alebo priplatenie si za poistenie zásielky. Negarantujeme Vám, že nám zasielaný tovar dorazí.  

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúci jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia objednávky!

Upozornenie:
Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni) Mazumis je to náš Showroom & Ateliér na Račianskej 66. Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Prosím ak si želáte odstúpiť od zmluvy vyplnte formulár a pošlite nám ho aj s tovarom, ktorý nie je poškodený v pôvodom obale a so všetkými štítkami pre účel ďalšieho predaja...

Na Adresu: Tibor Drobný, Račianska 66, 83102 Bratislava, Slovensko

Pozor! Dopravu si zákazník hradí sám!

Formulár na vrátenie tovaru pre tlač:

Kedy nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy?

Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 uvádza niekoľko prípadov, kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Medzi tieto prípady patrí aj objednávka, pri ktorej ide o:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

2. Tovar vyrobený na mieru

Ide o taký tovar, ktorý vyrábate vyslovene podľa požiadavky zákazníka. Môže ísť napríklad o zákazkové šitie. O šitie kde šijeme presne podľa centimetrov zákazníka, meníme dĺžku, farbu či strih a podobne.

Na dodržiavanie podmienok dohliada a na alternatívne riešenie sporov je príslušný

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava


Ochrana osobných údajov

ČASŤ 1.

Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej spoločnosti a odosielaním prostredníctvom kurieskej spoločnosti.

Správcom osobných údajov je spoločnosť Mazumis s.r.o. IČO 48259764; DIČ 2120138581; Sídlo Veltlínska 12279/10, 831 02

Spoločnosť Mazumis s.r.o. spracúva na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Mazumis s.r.o. nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresu, IP adresa zákazníka.

ČASŤ 2.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Mazumis s.r.o.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.


PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ GSL - SK, s.r.o. IČO 48131482, Sídlo Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
- na prístup k osobným údajom
- na opravu osobných údajov
- na obmedzenie spracovania osobných údajov
- na výmaz osobných údajov
- na prenositeľnosť osobných údajov
- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Na ochranu osobných údajov kladieme dôraz.

ČASŤ 4 - NÁKUP (SHOPIFY)
Náš obchod je hostiteľom Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodovania online, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje sa ukladajú prostredníctvom úložiska údajov, databáz a všeobecnej aplikácie Shopify. Uložia vaše údaje na zabezpečenom serveri za bránou firewall.
Platba:
Ak si pre dokončenie nákupu zvolíte bránu s priamymi platbami, Shopify uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je šifrovaná prostredníctvom štandardu zabezpečenia údajov platobných kariet (PCI-DSS). Údaje o vašich nákupných transakciách sa ukladajú iba dovtedy, kým je to potrebné na dokončenie vašej nákupnej transakcie. Po dokončení sa vaše informácie o nákupných transakciách odstránia. Všetky brány priamych platieb dodržiavajú štandardy stanovené organizáciou PCI-DSS, ktoré riadi Rada bezpečnostných štandardov PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečné spracovanie informácií o kreditných kartách v našom obchode a jeho poskytovateľoch služieb. Viac informácií nájdete v zmluvných podmienkach služby Shopify (http://www.shopify.com/legal/terms) alebo vo vyhlásení o ochrane osobných údajov (http://www.shopify.com/legal/privacy).
ČASŤ 5. - SLUŽBY TRETÍCH STRÁN
Všeobecne platí, že poskytovatelia tretích strán, ktorí používame, zhromažďujú, používajú a zverejňujú vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby im umožnili vykonávať služby, ktoré nám poskytujú. Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, napríklad platobné brány a ďalší spracovatelia platobných transakcií, však majú vlastné zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s informáciami, ktoré im musíme poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom. V prípade týchto poskytovateľov vám odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili spôsob, akým budú títo poskytovatelia zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.
Nezabudnite najmä, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať v zariadeniach alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa teda rozhodnete pre transakciu, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, môžu sa na vaše informácie vzťahovať zákony jurisdikcie, v ktorej sa poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú. Napríklad, ak sa nachádzate v Kanade a vaša transakcia je spracovaná platobnou bránou umiestnenou v Spojených štátoch, vaše osobné údaje použité pri dokončení tejto transakcie môžu byť predmetom zverejnenia podľa právnych predpisov Spojených štátov vrátane zákona o patriotoch. Keď opustíte web nášho obchodu alebo budete presmerovaný na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani zmluvné podmienky nášho webu.
Odkazy
Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás nasmerovať preč z našich stránok. Nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

ČASŤ 6. - BEZPEČNOSŤ

Aby sme chránili vaše osobné informácie, prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy odvetvia, aby sme zaistili, že sa neprimerane nestratia, nezneužijú, nezískajú, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia. Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, tieto informácie sa zašifrujú pomocou technológie bezpečnej vrstvy soketu (SSL) a uložia sa so šifrovaním AES-256. Aj keď žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické úložisko nie je stopercentne bezpečný, riadime sa všetkými požiadavkami PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy.
ČASŤ 7. - COOKIES
Tu je zoznam súborov cookie, ktoré používame. Uviedli sme ich tu, aby ste si mohli vybrať, či chcete alebo nechcete povoliť cookies.
_session_id, jedinečný token, sessional, umožňuje službe Shopify ukladať informácie o vašej relácii (sprostredkovateľ, vstupná stránka atď.).
_shopify_visit, žiadne dáta nie sú k dispozícii, trvalé 30 minút od poslednej návštevy. Používa sa na sledovanie interných štatistík poskytovateľa webových stránok na zaznamenanie počtu návštev
_shopify_uniq, nedrží sa žiadne údaje, vyprší o polnoci (vzhľadom na návštevníka) nasledujúceho dňa, Počíta sa počet návštev jedného obchodu jedným zákazníkom.
košík, jedinečný token, pretrvávajúci 2 týždne, ukladá informácie o obsahu košíka.
_secure_session_id, jedinečný token, sessional
storefront_digest, jedinečný token, neurčitý Ak má obchod heslo, určuje sa, či má aktuálny návštevník prístup.
ČASŤ 8. - VEK NA SÚHLAS
Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste vo svojom štáte alebo provincii bydliska aspoň vo veku plnoletosti, alebo že ste vo vašom štáte alebo v provincii pobytu plnoletý a že ste nám dali súhlas s povolením ktorejkoľvek z vašich maloletých závislých osôb, aby mohli používať túto stránku.

ČASŤ 9. - ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich často kontrolujte. Zmeny a vysvetlenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich uverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme významné zmeny, upozorníme vás tu, že bolo aktualizované, aby ste si boli vedomí